Preguntes freqüents

Aquestes FAQ busquen aclarir dubtes bàsics sobre Solar Hub Experience: la infraestructura Solar Hub i la plataforma digital Urban Brain.

Solar Hub

 • Què és el Solar Hub i com funciona?
 • Quants Solar Hubs es necessiten per a cobrir un municipi?
 • Amb quin protocol de comunicació funciona??
 • El Solar Hub està homologat per un organisme autoritzat?
 • La xarxa Solar Hub és de compra o de lloguer?
 • Quins sensors ambientals incorpora el Solar Hub?
 • Es pot mesurar el nivell de concentració dels virus com el COVID19?
 • Solar Hub es pot comportar com a unitat mòbil?
 • El Solar Hub pot substituir una lluminària existent?
 • Solar Hub es pot integrar en tots els pals?
 • Solar Hub requereix d’un manteniment?
 • El Solar Hub pot anar sense il·luminació?

Urban Brain

 • Què és el Urban Brain i com funciona?
 • Urban Brain és interoperable?
 • Urban Brain i Solar Hub són compatible amb Sentilo?
 • Urban Brain és de pagament o té modalitat gratuïta?
 • Quina diferència hi ha entre les funcionalitats FREEMIUM i PREMIUM?
 • Es pot contractar la plataforma Urban Brain i connectar-la a sensors ja existents i instal·lats en una ciutat?
 • Es poden descarregar les dades en format CSV?
 • Quants usuaris per client pot incloure el Urban Brain?

Solar Hub

P: Què és el Solar Hub i com funciona?

Solar Hub és una estació de rellevament de gasos ambientals, soroll, tràfic de persones i vehicles. Funciona com a node de comunicació que envia al núvol totes les dades ambientals recollits en un punt concret de la ciutat.

P: Quants Solar Hubs es necessiten per a cobrir un municipi?

A títol indicatiu, s’aconsella instal·lar almenys 4 Solar Hub per a cada 1,2km2. D’altra banda, la xarxa de Solar Hub té l’avantatge de poder distribuir-se per a tota la ciutat de manera capil·lar, podent incrementar la densitat de Solar Hub en funció de les exigències especifiques.

P: Amb quin protocol de comunicació funciona?

Solar Hub està preparat per a treballar amb els sistemes de comunicacions 3G/4G, Wifi, LoRaWan, ESP Now i ESP Mesh.

P: El Solar Hub està homologat per un organisme autoritzat?

Solar Hub és un producte certificat CE, tots els sensors integrats s’han calibrat tenint com a referència a sensors prestats per una estació de monitoratge de qualitat d’aire de la Generalitat de Catalunya.

P: La xarxa Solar Hub és de compra o de lloguer?

Actualment només està disponible l’opció de compra.

P: Quins sensors ambientals incorpora el Solar Hub?

El Solar Hub permet incorporar diferents tipus de sensors ambientals per a cobrir les necessitats dels municipis. Des de sensors de contaminació atmosfèrica com el NO2, SO2, O3, PM10, PM2.5, sensors de contaminació acústica i sensors de diòxid de carboni per al control dels gasos d’efecte d’hivernacle. Així com també sensors meteorològics com la Temperatura, Pressió, Humitat Relativa, Radiació Solar, Radiació UV i sensors de vent. Cada Solar Hub pot personalitzar-se triant els sensors que siguin d’interès, fins a un màxim de 16 sensors. 

Mesura la qualitat de l’aire mitjançant els paràmetres de European Quality Index (EAQI), desenvolupats per l’Agència Europea de Medi Ambient.

P: Es pot mesurar el nivell de concentració dels virus com el COVID19?

S’ha demostrat que un alt nivell de concentració de PM a l’aire està relacionat amb una major probabilitat de casos de C19 en un municipi concret. Solar Hub incorpora sensors de PM2,5 i PM10, vist que s’ha demostrat que els virus poden utilitzar les partícules en suspensió en l’aire per a desplaçar-se d’un lloc a un altre, conèixer el nivell de contaminació de l’aire ens ajudarà a prendre consciència i buscar solucions.

Font: Ministeri de Ciencia i Innovació, 2020.

P: Solar Hub es pot comportar com a unitat mòbil?

Solar Hub no ha nascut com a unitat mòbil sinó com a node fix d’una xarxa de dades. Si la unitat es desplacés a un altre punt de la ciutat, la lectura dels gràfics en un temps determinat no lliuraria dades coherents per a poder prendre decisions.

P: El Solar Hub pot substituir una lluminària existent?

Sí, el Solar Hub és l’única estació de rellevament de gasos en el mercat que incorpora un sistema LED d’alta eficiència de manera que es pot còmodament substituir la lluminària existent, aprofitant així el pal metàl·lic ja instal·lat, estalviant costos en l’obra civil.

P: Solar Hub es pot integrar en tots els pals?

Sí, encara que la correcta instal·lació depèn de com es el pal metàl·lic: el seu diàmetre i gruix. El nostre departament comercial disposa d’una taula que ajuda a decidir si el pal metàl·lic preexistent té les característiques tècniques suficients per a suportar el pes del Solar Hub, uns 30kg.

P: Solar Hub requereix d’un manteniment?

El Solar Hub inclou elements com els sensors ambientals que requereixen d’un manteniment periòdic per a assegurar que les dades que s’obtenen estiguin calibrats i siguin fiables en tot moment. Siarq inclou un contracte associat on es responsabilitza del manteniment en el cas descrit.

P: El Solar Hub pot anar sense il·luminació?

No, el Solar HUB porta integrats per defecte mòduls d’il·luminació LED, tant per a aquells punts remots on s’instal·li un Solar Hub com per a aquells punts on se substitueixi per una llum ja existent. En el cas de no necessitar-los, els mòduls leds es poden quedar apagats, o encendre només quan existeix un episodi de contaminació atmosfèrica mitjançant centellejos o il·luminació de color.

Urban Brain

P: Què és el Urban Brain i com funciona?

Urban Brain és la plataforma digital de Siarq. Recull les dades enviades pel Solar Hub i mitjançant un algorisme, transforma de manera automàtica les dades en informes ambientals.

P: Urban Brain és interoperable?

Sí, les dades recollides en Urban Brain es poden integrar en qualsevol mena de plataforma ambiental urbana (Envirosuite, etc,) o plataforma integradora (NEXUS, MINDSPHERE, LOXONE, etc.).

P: Urban Brain i Solar Hub són compatible amb Sentilo?

Sí,  es una solució Sentilo compatible.

P: Urban Brain és de pagament o té modalitat gratuïta?

Urban Brain té dues versions: una versió gratuita FREEMIUM y una versió de pagament PREMIUM.

P: Quina diferència hi ha entre les funcionalitats FREEMIUM i PREMIUM?

La versió FREEMIUM permet accedir a totes les funcionalitats, excepte les alarmes automàtiques i els informes ambientals tipo2.

P: Es pot contractar la plataforma Urban Brain i connectar-la a sensors ja existents i instal·lats en una ciutat?

Sí, és possible. En aquest cas s’ha d’adquirir la versió PREMIUM que té una quota de subscripció anual.

P: Es poden descarregar les dades en format CSV?

Sí, les dades es podran descarregar en format CSV i/o Excel sempre que sigui necessari.

P: Quants usuaris per client pot incloure el Urban Brain?

El Urban Brain en la seva versió FREEMIUM permet l’accés a un usuari diferent per client i, la versió PREMIUM permet l’accés a tres usuaris per client.